Zásady ochrany osobních údajů aplikace Johanna

Vaše soukromí je pro nás prioritou. Jeho ochranu vnímáme jako součást své společenské odpovědnosti. Rádi bychom Vám proto poskytly informace o tom, jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci poskytování služeb souvisejících s aplikací Johanna („Aplikace“ a „Služby“).

Coding Bear zpracovává Vaše osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním Služeb pouze pro účely uvedené níže. Bez Vašeho souhlasu nebudou předány třetím subjektům.

I. Správce osobních údajů

I. 1. Správcem osobních údajů dle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) se pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů rozumí společnost Coding Bear s.r.o., IČO: 05113610, se sídlem Vítkova 241/10, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257831, („Coding Bear“).

II. Uživatelské ID

II. 1. Pro účely využívání Služeb si nemusíte vytvářet uživatelský účet. Konkrétní instalace Aplikace je pro účely poskytování Služeb identifikována prostřednictvím svého unikátního ID. Toto ID je s danou instalací nerozlučně spojeno a možnost jeho využívání odinstalováním Aplikace zaniká. Pro její případnou novou instalaci (byť na témže zařízení stejným uživatelem) musí být vytvořeno nové unikátní ID.

II. 2. Údaje o aktivitě ID mohou používat v rámci Coding Bear jen příslušní pracovníci za účelem technické správy Služeb a ke statistickým účelům. Údaje nejsou předávány třetím subjektům.

II. 3. Právním základem pro zpracování osobních údajů při používání Aplikace je čl. 6 odst. 1 b) GDPR. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování Služeb („Smlouva“).

III. Vyhledávaní restaurací

III. 1. Vyhledávání restaurací nastavením k tomu určených vyhledávacích filtrů funguje na základě jednotlivých parametrů. Takovýmito parametry mohou být zejména, nikoli však výlučně: veganské jídlo, vegetariánské jídlo. Parametry, které lze zadat a budou zpracovávány, vyplývají z vyhledávacího rozhraní Aplikace.

III. 2. Za účelem vyhledávání restaurací je při otevření Aplikace Vaše zařízení automaticky lokalizováno prostřednictvím geolokalizační funkce API. Při otevření Aplikace jsou tak přenášeny geoinformace koncového mobilního zařízení (souřadnice GPS a geoinformace použité IP adresy).

III. 3. Nastavení vyhledávacích filtrů a Vaší polohy je za účelem technické správy aplikace ukládáno ve formě logů. Právním základem pro zpracování osobních údajů při používání Aplikace je čl. 6 odst. 1 b) GDPR. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro plnění Smlouvy.

IV. Hodnocení restaurací

IV. 1. Při využívání Služby hodnocení restaurací jsou zpracovávány tyto údaje: počet udělených hvězdiček dané restauraci, čas a datum zpětné vazby, ID instalace aplikace, ze které bylo hodnocení provedeno. Tyto Vaše údaje Coding Bear používá za účelem stanovení celkového (agregovaného) hodnocení dané restaurace a pro vytváření přehledů o návštěvách restaurací. Dané osobní údaje nepředáváme třetím subjektům. Pokud by v konkrétním případě bylo zapotřebí je třetímu subjektu předat, vyžádali bychom si nejprve Váš souhlas. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 b) GDPR. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro plnění Smlouvy.

V. Rozšířená realita

V. 1. Při využívání Služby rozšířená realita jsou zpracovávány údaje o Vámi dosaženém skóre. Codign Bear tak činí za účelem zajištění fungování této služby. Dané osobní údaje nepředáváme třetím subjektům. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 b) GDPR. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro plnění Smlouvy.

VI. Práva subjektu údajů

VI. 1. Dle čl. 15 odst. 1 GDPR máte právo bezúplatně požádat o informaci o osobních údajích, které jsou o vaší osobě u Coding Bear uloženy.

VI. 2. Za podmínek stanovených zákonem máte též právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) Vašich osobních údajů.

VI. 3. Dochází-li ke zpracovávání Vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 e) nebo f) GDPR, máte dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti jejich zpracování. Učiníteli tak, nebudou Vaše osobní údaje v budoucnu zpracovávány, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

VI. 4. Jestliže jste zpracovávané osobní údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR.

VI. 5. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) GDPR, můžete souhlas kdykoli odvolat s účinky do budoucna. Zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů tím není dotčena.

VI. 6. V případě dotazů nebo stížností se obracejte na kontakt dle článku  níže.

VI. 7. Dále máte též právo na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto příslušnému orgánu dozoru.

VII. Kontakt

VII. 1. info@johanna.app

VII. 2. www.johanna.app

Home

Kontaktujte nás

Sociální sítě

Made by Coding Bear