Podmínky užití aplikace Johanna

I. Působnost

I. 1. Níže uvedené podmínky („Podmínky užití") se uplatní pro užití aplikace Johanna („Aplikace“) společnosti Coding Bear s.r.o., IČO: 05113610, se sídlem Vítkova 241/10, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257831, („Coding Bear"), a pro všechny služby s tím související (Aplikace spolu se službami společně jako „Služby").

I. 2. Pro stažení Aplikace prostřednictvím distribuční služby třetího subjektu (např. AppStore nebo Google Play) mohou dále platit podmínky provozovatele dané distribuční služby.

II. Uzavření smlouvy

II. 1. Coding Bear prostřednictvím těchto Podmínek užití činí veřejnou nabídku na uzavření Smlouvy za podmínek v nich uvedených.

II. 2. Prostřednictvím Aplikace jsou Uživateli zpřístupněn Podmínky užití. Uživatel se zavazuje, že si tyto Podmínky užití vytiskne či uloží. Instalací Aplikace Uživatel projevuje souhlas s těmito Podmínkami užití a potvrzuje, že se s jejich obsahem seznámil.

II. 3. Coding Bear uchovává text Smlouvy představovaný těmito Podmínkami užití. Uživatel se s ním může kdykoli seznámit na webové stránce Aplikace na adrese www.johanna.app.

II. 4. Uživatelem Služeb („Uživatel“) může být pouze spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („OZ“).

II. 5. Smlouva o poskytování Služeb („Smlouva“) vznikne mezi Uživatelem a Coding Bear okamžikem úspěšné instalace Aplikace do zařízení Uživatele. Podmínkou takovéto instalace je i souhlas Uživatele s těmito Podmínkami užití. Zadání údajů Uživatele do Aplikace (např. jméno a adresa) není k uzavření Smlouvy nutné. Smlouva se uzavírá výhradně v českém jazyce.

II. 6. Na uzavření Smlouvy nemá Uživatel právní nárok. Stejně tak nemá právní nárok na využívání Služeb, byť by měl platně uzavřenou Smlouvu. Coding Bear proto může kdykoli podle svého uvážení měnit rozsah poskytovaných Služeb, aniž by tím porušil jakoukoli svou povinnost dle Smlouvy. Vymezení rozsahu Služeb dle článku těchto Podmínek užití je pouze ilustrativní.

III. Rozsah a popis služeb

III. 1. Služby poskytované prostřednictvím Aplikace tvoří zejména vyhledávání restaurací ,hodnocení restaurací, analýza jídelníčku, poskytování slev, rozšířená realita.

III. 2. Vyhledávání restaurací. Uživatel má možnost vyhledávat restaurace ve svém okolí, a to buď nastavením k tomu určených vyhledávacích filtrů, nebo přímým výběrem na mapě. V prvním případě se Uživateli zobrazí seznam nejbližších restaurací z databáze Aplikace odpovídajících zvoleným kritériím. Ve druhém případě se na základě zvolených kritérií Uživateli zobrazí mapa s vyznačením jeho polohy a polohy nejbližších odpovídajících restaurací z databáze Aplikace. Uživatel též může využít Službu náhodného výběru, která mu náhodně zvolí restaurací dle jeho preferencí. Ať už Uživatel zvolí kterýkoli způsob výběru, může si následně prohlédnout detail jím vybrané restaurace.

III. 3. Hodnocení restaurací. V detailu jednotlivých restaurací a v seznamu restaurací je též možné provádět hodnocení návštěvy. Využitím této funkcionality Uživatel spustí proces hodnocení, které provádí na základě instrukcí obsažených v Aplikaci.

III. 4. Analýza jídelníčku. Aplikace rovněž Uživateli umožňuje zadávat informace o zkonzumovaných jídlech. Na základě takovýchto vstupů následně Aplikace Uživateli poskytuje analytické informace týkající se ekologických, zdravotních a jiných dopadů jeho stravování. Rovněž mu poskytuje srovnání oproti takovýmto dopadům konvenčního způsobu stravování.

III. 5. Poskytování slev. Uživatelé budou moci prostřednictvím Aplikace získávat i slevy, které bude možno využít v určených restauracích z databáze Aplikace.

III. 6. Rozšířená realita. Aplikace umožňuje Uživateli využívat her založených na principu rozšířené reality. Toto spočívá v doplnění reálného prostředí o čistě virtuální prvky. Tato Služba může být propojena zejména se Službou poskytování slev dle odstavce . Uživatel tak bude moci získávat v herním prostředí s rozšířenou realitou kredity, které bude moci využít k získání slev ve vybraných restauracích.

III. 7. Uživatel bere na vědomí, že využívání rozšířené reality dle odstavce může snižovat jeho pozornost a citlivost k událostem v jeho reálném prostředí. Pouze Uživatel může vyhodnotit konkrétní rizika s tím spojená v daném místě a čase. Coding Bear nenese jakoukoli odpovědnost za případné negativní dopady z toho vyplývající, zejména takto nemůže vzniknout jeho odpovědnost za škodu nebo jinou újmu.

III. 8. Služby jsou koncipovány tak, aby byly k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně 7 dnů v týdnu 365 dní v roce. Coding Bear ovšem v tomto ohledu neposkytuje žádnou záruku a nenese jakoukoli odpovědnost za případné výpadky nebo odstavení Služeb.

IV. Licence a užívaní služeb

IV. 1. Uživatel získává nevýhradní nepřenosné právo užití Aplikace, jež představuje autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

IV. 2. Uživatel nemá právo udělovat podlicence.

IV. 3. Uživatel není oprávněn do Aplikace jakkoli zasahovat, pozměňovat ji či ji zpětně analyzovat, ledaže ze zákona vyplývá kategorický požadavek na udělení takovéhoto práva.

IV. 4. Licence je poskytnuta bezúplatně.

IV. 5. Služby jsou poskytovány bezúplatně.

IV. 6. Coding Bear si vyhrazuje právo v budoucnu Licenci a Služby zpoplatnit.

V. Technické požadavky

V. 1. Pro řádné fungování Aplikace a poskytování Služeb je nezbytné řádné fungování mobilního zařízení Uživatele včetně datového přenosu a telefonie a jím využívané mobilní sítě. Fungování mobilního zařízení Uživatele nelze považovat za řádné, jestliže jím využívaný operační systém neodpovídá požadavkům Aplikace (např. nižší než požadovaná verze operačního systému). K využívání Služeb je zejména třeba, aby byly operační systém zařízení Uživatele i Aplikace udržovány aktualizované. Zejména u starších přístrojů se může stát, že přestanou odpovídat požadavkům Aplikace, která na nich nebude nadále funkční nebo bude fungovat pouze v omezené míře.

V. 2. Zajištění splnění technických požadavků je plně na Uživateli a není předmětem plnění ze strany Coding Bear. Uživatel nese veškeré náklady s tím případně spojené.

V. 3. Coding Bear neodpovídá za to, že Aplikace nebude plně kompatibilní s jiným software nebo hardware.

V. 4. Pro vyhledávání restaurací dle odstavce těchto Podmínek užití je nezbytný přístup Aplikace k údajům o poloze zařízení. Aplikaci musí být umožněno takovéto údaje získávat prostřednictvím GPS, Wi-Fi nebo mobilní sítě.

V. 5. Pro hodnocení restaurací (odstavec těchto Podmínek užití) a analýzu jídelníčku (odstavec těchto Podmínek užití) je nezbytné přihlášení se do Aplikace

VI. Zneužití služeb

VI. 1. Uživatel může Služby využívat pouze pro účely, pro které jsou ze strany Coding Bear určeny. Porušení této povinnosti představuje zneužití Služeb („Zneužití Služeb“). Za Zneužití Služeb se považuje zejména

  VI. 1. a) využívání Služeb k rozesílání nevyžádaných sdělení, spamu nebo sdělení s nevhodným, klamavým či škodlivým obsahem nebo s obsahem, který by poškozoval Coding Bear či třetí osoby nebo který by byl v rozporu s dobrými mravy,

  VI. 1. b) využívání Služeb ke zveřejňování nenávistných projevů, pornografického obsahu, projevů podněcujících k násilí či potlačování základních lidských práv a svobod a jiný obsah, který by mohl poškodit dobrou pověst Coding Bear,

  VI. 1. c) využívání Služeb ke komerčním účelům,

  VI. 1. d) vědomé uvádění nepravdivých nebo zavádějících údajů,

  VI. 1. e) obcházení technického zabezpečení Aplikace,

  VI. 1. f) sdílení prostřednictvím Aplikace obsahu, kterýé představuje nebo vede k porušení práva (např. autorských děl jako jsou fotografie restaurací a jídel, ke kterým nemá Uživatel pro tyto účely zajištěna dostatečná práva užití).

VI. 2. Za zneužití Služeb se rovněž považuje vyvíjení činností, kteráé by mohly vést k přetížení anebo narušení stability, bezpečnosti nebo chodu Aplikace nebo poskytování Služeb.

VI. 3. V případě zneužití Služeb může Coding Bear Uživateli zablokovat jejich poskytování. Coding Bear dále může zablokovat či odstranit obsah, který způsobuje nebo vede ke zneužití Služeb. Další případná práva Coding Bear vůči Uživateli (např. právo na náhradu škody a jiné újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení) tím nejsou dotčena.

VII. Trvání smlouvy

VII. 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

VII. 2. Smlouva může být kdykoli ukončena výpovědí jedné ze smluvních stran. Výpovědní lhůta se neuplatní.

VII. 3. Za výpověď Smlouvy Uživatelem se považuje prosté odinstalování Aplikace z jeho zařízení.

VII. 4. Za výpověď Smlouvy Coding Bear se považuje prosté ukončení poskytování Služeb Uživateli, pokud se nejedná o prostý výpadek Služeb nebo z okolností nevyplývá, že toto poskytování má být později obnoveno.

VIII. Zpracování osobních údajů

VIII. 1. Podmínky zpracování osobních údajů Uživatele jsou upraveny ve zvláštním dokumentu – Zásady ochrany osobních údajů, který tvoří nedílnou součást Smlouvy.

IX. Změna podmínek užití

IX. 1. Coding Bear může kdykoli v odpovídajícím rozsahu změnit nebo doplnit tyto Podmínky užití, a to především v návaznosti na změny právních předpisů a technologický pokrok ovlivňujících funkce Aplikace či nakládání s daty Uživatele. Coding Bear může dále Podmínky užití změnit nebo doplnit z důvodu rozšíření nebo změn Aplikace či rozsahu Služeb. Coding Bear je dále oprávněn změnit Podmínky užití tak, aby se předešlo vzniku hrubého nepoměru v právech a povinnostech smluvních stran nebo byl tento nepoměr zmírněn nebo odstraněn. Coding Bear tak může rovněž provést tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky třetích osob, jejichž systémový či aplikační software či služby Coding Bear užívá v souvislosti s Aplikací.

IX. 2. O změnách Podmínek užití a jejich novém znění bude Uživateli informován prostřednictvím Aplikace a toto znění bude též zpřístupněno na jejím webu na adrese www.johanna.app. Nové znění Podmínek užití nabyde účinnosti dnem v něm stanoveným, nejdříve však uplynutím lhůty 20 dnů od oznámení jejich změny Uživateli.

IX. 3. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek užití, má právo je odmítnout a Smlouvu ukončit výpovědí dle odstavce těchto Podmínek užití před nabytím účinnosti jejich předmětné změny.

X. Řešení sporů

X. 1. Smluvní strany prohlašují, že ze Smlouvy případně vzniklé spory budou přednostně řešit smírnou cestou, zejména osobním jednáním obou smluvních stran. Teprve pak pokud nebude dosažení smíru rozumně možné předpokládat, bude spor řešen před příslušným orgánem veřejné moci.

X. 2. V případě, že dojde mezi Coding Bear a Uživatelem ke vzniku spotřebitelského sporu z této Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

XI. Závěrečná ustanovení

XI. 1. Práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí českým právním řádem. Ve vztahu k Uživateli platí tato volba práva pouze do té míry, v níž neomezuje jeho práva zaručená právním řádem státu, v němž má svůj obvyklý pobyt.

XI. 2. Stanou-li se jednotlivá ustanovení Smlouvy neplatnými, neúčinnými nebo nevymahatelnými, není tím dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost jejích ostatních ustanovení.

XI. 3. Právní jednání a další komunikace předpokládaná těmito Podmínkami užití mohou být smluvními stranami činěna písemně nebo prostřednictvím e-mailové korespondence. K e-mailové korespondenci bude sloužit e-mailová adresa Aplikace info@johanna.app zveřejněná také na webové stránce Aplikace na adrese www.johanna.app.

XI. 4. Coding Bear je oprávněn převést veškerá svá práva k Aplikaci a postoupit Smlouvu nebo její část na třetí osobu. Uživatel s tímto postupem předem vyslovuje souhlas ve smyslu § 1895 OZ.

XI. 5. Tyto Podmínky užití jsou platné a účinné počínaje 15.9.2019, verze dokumentu: 1.0.

Home

Kontaktujte nás

Sociální sítě

Made by Coding Bear